Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

ola-la
8801 a555 390
Reposted frommodalna modalna viascorpix scorpix
ola-la
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth vialissie lissie

August 14 2017

ola-la
2568 7138 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 06 2017

3886 2efd 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaretaliate retaliate

July 20 2017

9211 d686 390
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
6469 9368 390

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viasalami salami

July 09 2017

ola-la
7598 2225 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaretaliate retaliate
ola-la
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaolalaa olalaa

July 04 2017

ola-la
4733 b5af 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 29 2017

ola-la
8801 a555 390
Reposted frommodalna modalna viasalami salami

June 19 2017

ola-la
ola-la
9584 e1c8 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viascorpix scorpix
ola-la
2223 b898 390
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme

June 03 2017

ola-la

May 27 2017

ola-la
ola-la
Reposted frombluuu bluuu

May 25 2017

9589 566d 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
ola-la
ola-la
3853 5e64 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ola-la
8772 41d5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl